Wróć do strony

Polityka korporacyjna

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny to system zarządzania i nadzorowania firmą, a także zbiór metod i procedur, które zobowiązują do zachowania równowagi między firmą a jej pracownikami. System ten określa sposób podziału praw i obowiązków pomiędzy interesariuszy firmy, w tym udziałowców, zarząd, pracowników i klientów.

Jego celem jest odpowiedzialne, wykwalifikowane i przejrzyste zarządzanie przedsiębiorstwem, ukierunkowane na długofalowy sukces oraz ochronę interesów interesariuszy.

Škoda przywiązuje ogromną wagę do tego, by odnosić sukcesy w sposób przejrzysty i otwarty na pracowników, partnerów biznesowych, klientów oraz ogół społeczeństwa.

Od 2007 roku Škoda wprowadza stosowne zalecenia i zasady określone w Kodeksie Ładu Korporacyjnego w oparciu o Zasady OECD, zmodyfikowane przez Czeską Komisję Papierów Wartościowych w 2004 roku. Poprzez ciągłe udoskonalanie procesów i zasad, marka chce rozwijać swoją etyczność w praktykach biznesowych.

Kodeks postępowania

Polityka korporacyjna marki opiera się na zasadach zapisanych w "Kodeksie Postępowania w grupie Škoda Auto". Kodeks ten opiera się na zastosowaniu ogólnie przyjętych wartości społecznych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zawsze była kluczową kwestią dla marki Škoda. Dzięki temu firma zbudowała silne więzi nie tylko z pracownikami i ich rodzinami, ale także z mieszkańcami w swoim regionie. W ramach swoich działań, Škoda kładzie nacisk na bezpieczeństwo drogowe, szkolenia techniczne i edukację, pomoc dzieciom, mobilność bez barier, dobro pracowników i harmonię z regionem. Škoda jest także sponsorem licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych na scenie krajowej i międzynarodowej. Ponadto, marka zachęca również swoich partnerów do przyjmowania zasad CSR i budowania dobrych relacji.

System zarządzania ryzykiem

Struktura zarządzania ryzykiem w Škodzie, jako element operacyjny procesu korporacyjnego, precyzyjnie określa poszczególne ryzyka, ocenia ich skuteczność, podejmuje działania w celu ich wyeliminowania oraz dokumentuje skuteczność.

Organizacja zarządzania ryzykiem

Globalna działalność Škody wiąże się z wieloma zagrożeniami, które mogą pogorszyć jej wyniki finansowe i sukces biznesowy. Jednocześnie marka nieustannie stara się wykorzystać każde zmiany gospodarcze i regulacyjne, by budować swoją pozycję.

Działanie w zgodzie

Marka Škoda i cała grupa Škoda Auto są rygorystycznie zobowiązane do przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji, zasad etycznych i innych zobowiązań. Każde z nich obejmuje działania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. W ten sposób Škoda jasno sygnalizuje, że jej działalność jest zgodna z prawem i etyczna wobec konkurencji, spraw podatkowych, ochrony środowiska i pracowników.

Škoda posiada Departament Zarządzania Zgodnością i Ryzykiem, który nadzoruje realizację tych wartości. Prace tego działu obejmują doradztwo w zakresie wszystkich kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów oraz wdrażanie nowych środków zgodności wśród pracowników.

Grupa Škoda Auto z przekonaniem wierzy, że zrównoważony sukces wymaga przestrzegania pewnych zasad, a wprowadzenie standardów - składających się z wymogów, zobowiązań i zasad etycznych - stanowi podstawę procesu decyzyjnego. Takie działania zapewniają możliwość wdrożenia strategii sformułowanej przez Grupę Volkswagen i przekładają się na rynek globalny.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania podsumowuje podstawowe zasady postępowania pracowników Škody i jest pomocny w reagowaniu na wyzwania prawne lub etyczne. Wynikiem tych działań jest reputacja marki Škody wśród pracowników na całym świecie. To dlatego "Kodeks postępowania w grupie Škoda Auto" stał się nieodłączną częścią naszej kultury korporacyjnej.

System Ombudsman

Grupa Volkswagen, do której przynależy Škoda, wprowadziła System Rzecznika Praw Obywatelskich ustanowiony w celu obsługi zgłoszeń związanych z rzeczywistą lub podejrzewaną korupcją. Dzięki temu wszyscy nasi pracownicy mogą skontaktować się z jednym z dwóch niezależnych Rzeczników, aby zgłosić wszelkie podejrzenia korupcji. Usługi Rzecznika Praw Obywatelskich są również dostępne dla naszych dostawców, klientów i wszystkich osób mających kontakt z marką. Celem tego systemu jest pewność sprawiedliwego działania i funkcjonowania marki. Dla większego bezpieczeństwa, w swoich działaniach Rzecznikom nie wolno ujawniać pochodzenia swoich raportów.

Niewolnictwo i handel ludźmi

To oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z artykułem 54 Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku w Wielkiej Brytanii.