Wizyta w serwisie Škoda dotycząca nowego pojazdu zarejestrowanego po 1 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo, w trakcie Państwa wizyty salon/serwis Škoda wykona wszystkie procedury niezbędne do zapewnienia przewidzianej obsługi i spełnienia Państwa wymagań. Zazwyczaj składa się na to szereg procesów, w ramach których przetwarzane są informacje dotyczące Państwa jako klienta oraz Państwa pojazdu i w których Škoda Auto a.s. uczestniczy jako producent Państwa pojazdu. Obejmuje to w szczególności realizację procesów serwisowych oraz zakupu nowego lub używanego samochodu bądź przeprowadzanie badań klientów. Poniżej przedstawiamy informacje na temat związanego z tym przetwarzania danych przez Škoda Auto a.s.

A. Administrator

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez spółkę Škoda Auto a.s., Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, wpisaną do rejestru spółek w Sądzie Rejonowym w Pradze pod numerem B 332.

B. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

1. Odczyt danych z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa (OBFCM) W celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w przepisach prawa (rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/392) podczas przyjmowania pojazdów dla potrzeb wykonania prac serwisowych lub napraw z pojazdów odczytywane są dane dotyczące zużycia paliwa i przebiegu (tzw. dane z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa), które następnie przesyłane są do Komisji Europejskiej wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu. Przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie danych jest regulowane przez zapisy tego wymogu prawnego. Klienci mogą w sposób wyraźny nie zgodzić się na takie działania przed odczytaniem danych w uprawnionym warsztacie. Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie 15 lat lub zgodnie z wymogami prawnymi, np. gdy przestanie mieć zastosowanie cel gromadzenia tych danych oraz pod warunkiem, że nie ma innych obowiązków przechowywania danych.

C. Przysługujące Państwu prawa

W relacji ze spółką Volkswagen AG Škoda Auto a.s. mogą Państwo w dowolnym momencie i bez ponoszenia kosztów wykonywać opisane poniżej prawa. Dodatkowe informacje na temat możliwości wykonywania przysługujących Państwu praw dostępne są pod adresem https://www.skoda- auto.com/other/personal-data.

Prawo dostępu: mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, do uzyskania informacji na temat zakresu przetwarzania lub udostępniania Państwa danych osobowych oraz do uzyskania kopii Państwa przechowywanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych: mają Państwo prawo do uzyskania od nas sprostowania wszelkich dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych: mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 RODO. W ramach tego prawa mogą Państwo na przykład zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Ponadto mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, w sytuacji gdy przetwarzamy je w oparciu o Państwa zgodę, a Państwo taką zgodę wycofują.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: mają Państwo prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania swoich danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 18 RODO. Ma to na przykład miejsce w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych. Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania na okres sprawdzenia danych.

Prawo do sprzeciwu: mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli przetwarzanie opiera się na nadrzędnym interesie lub Państwa dane są wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dopuszczalny, jeżeli przetwarzanie danych leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach wykonywania władzy publicznej bądź w związku z uzasadnionym interesem spółki Volkswagen AG lub osoby trzeciej. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, prosimy powiadomić nas o powodach sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania, jeżeli ma ono związek z marketingiem bezpośrednim.

Prawo do przenoszenia danych: jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na mocy zawartej umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi przetwarzającemu dane.

Prawo do wycofania zgody: jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie bez ponoszenia opłat wycofać zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do skargi: mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.uoou.cz/en/), dotyczącej przetwarzania Państwa danych przez nas.

D. Państwa osoby kontaktowe

Dane osób kontaktowych w związku z wykonywaniem przysługujących Państwu praw

Dane osób kontaktowych w związku z wykonywaniem przysługujących Państwu praw oraz dalsze informacje znajdują się pod adresem https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest Państwa osobą kontaktową w kwestiach związanych z ochroną danych:

Inspektor ochrony danych Škoda Auto a.s. tř. Václava Klementa 869, 39301 Mladá Boleslav DPO@skoda-auto.cz