Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Organizacja konkursu i głosowanie

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach następującego działania:

Organizacja konkursu i głosowanie

Organizacja konkursu i głosowanie

Cel przetwarzania:

Organizacja konkursów i zapewnienie uczciwego głosowania w konkursie obejmującym głosowanie

Opis celu przetwarzania:

Jeśli postanowisz wziąć udział w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez nas w ramach naszej działalności, będziemy korzystać z Twoich danych osobowych (jeśli jesteś uczestnikiem konkursu – Twoich danych, jeśli jesteś opiekunem prawnym uczestnika konkursu – danych Twoich i Twojego dziecka), abyśmy mogli włączyć Cię do konkursu, ocenić w ramach konkursu oraz wysłać lub dostarczyć nagrodę. Działania te mogą być realizowane przez nas lub za pośrednictwem osób trzecich – agencji. Dzięki tym danym będziemy mogli ograniczyć występowanie sytuacji, w których jedna osoba głosuje wiele razy.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli spełnić nasze obowiązki wynikające z ogłoszonego konkursu. Przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkiem umownym, zatem jeśli ich nie przekażesz, możesz nie zostać włączony/-a do konkursu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe

Okres przetwarzania i archiwizacji:

1 lat od zakończenia konkursu

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Agencje organizujące konkurs. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

Jakie prawa Ci przysługują?

W ramach przetwarzania danych przysługują Ci następujące prawa:

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poprawa błędnych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Usunięcie danych osobowych w przypadku zakończenia istnienia podstawy prawnej dla celu przetwarzania lub w przypadku bezprawnego przetwarzania.

Ograniczenie zakresu przetwarzania danych.

Pobranie własnych danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy Tobie lub innemu administratorowi.

Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne.

Nieuwzględnienie w automatycznym procesie podejmowania decyzji.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

W przypadku skorzystania przez Ciebie ze swoich praw, Volkswagen Group Polska sp. z o.o. może naliczyć uzasadnioną opłatę w związku z poniesionymi kosztami administracyjnymi, jeśli żądania podmiotu danych są wyraźnie bezpodstawne lub przesadne.

W przypadku pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych skorzystaj z poniższych kanałów komunikacji:

Poczta:

Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

ul. Krańcowa 44,

61-037 Poznań

Polska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych (IOD) Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

ZGŁASZANIE SKARG

Jeśli nie wyrażasz zgody na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i postępowania z nimi, możesz złożyć skargę do Inspektora ochrony danych (IOD) Volkswagen Group Polska sp. z o.o. lub organu nadzoru.

Biuro ds. ochrony danych osobowych

Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

ul. Krańcowa 44,

61-037 Poznań

Polska

E-mail: daneosobowe@vw-group.pl