Informacja o przetwarzaniu danych

Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza oznacza Twoją zgodę dla Volkswagen Group Polska sp. z o.o. oraz poprzez Twój wybór także dla wybranego Autoryzowanego Dealera Škody , dane Dealera możesz znaleźć na stronie: https://dealers.skoda-auto.com/456/pl-pl, na skontaktowanie się z Tobą w celu przedstawienia Ci informacji na temat produktu / usługi marki Skoda, którym jesteś zainteresowany z użyciem telefonu lub adresu e-mail (jeśli chcesz lub go zostawisz) oraz wizerunku i głosu (jeśli go udostępnisz w czasie video rozmowy z konsultantem). Oddzwonimy do Ciebie, zweryfikujemy Twoje dane i potwierdzimy Twoje zainteresowanie uzyskaniem informacji od nas. Następnie Twoje zapytanie przekażemy wybranemu przez Ciebie Autoryzowanemu Dealerowi Škoda, który skontaktuje z Tobą celem obsługi Twojego zapytania (Preferowany Dealer). Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Twojego zapytania.

Administratorem przekazanych danych jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) oraz Preferowany Dealer, działający na zasadzie współadministrowania. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę i zrezygnować z otrzymania informacji dot. oferty informując konsultanta Centrum Informacji lub Preferowanego Dealera o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody na obsługę tego zapytania).Więcej informacji dot. przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Potwierdź, że przeczytałeś obowiązek informacyjny i zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych.

Informacja o przetwarzaniu danych

1. Administratorem danych osobowych jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143, adres email: : daneosobowe@vw-group.pl (VGP).

2. W związku z Twoim zapytaniem o szczegóły produktu/usługi marki Skoda, VGP wykorzysta dane podane przez Ciebie w formularzu, bądź później podczas rozmowy, do kontaktu z Tobą celem przedstawienia Ci informacji na temat produktu / usługi marki Skoda, którym jesteś zainteresowany, z użyciem telefonu lub e-mail (jeśli go podałeś), w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Twoich danych i kliknięcie przycisku „Potwierdź” lub „Połącz” lub „Zadzwoń”.

3. W ramach uzasadnionego interesu VGP, wykorzystamy Twoje dane celem:

- wysłania zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Twojego zapytania przez nasze Centrum Informacji;

- badania jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

- audytowania i raportowania wewnętrznego oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Autoryzowanych Dealerów marki Škoda oraz dokonywania rozliczeń finansowych;

- zapewnieniu, iż produkty lub usługi marki Škoda dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującym standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć;

- w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę;

- zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi klientów marki Škoda, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych.

- w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania rozliczeń wewnętrznych, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego;

- usługa rezerwacji konsultacji z konsultantem Salonu Online Škody na podstawie wykonania umowy;

4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub z Regulaminem Usługi Onlive.site. (dostępny poniżej) , Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

5. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem "IOD";

6. Odbiorcy danych: Autoryzowany Dealer / Autoryzowany Partner Serwisowy marki Skoda. Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), call center, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG.

7. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przedstawieniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do zrealizowania celów, do których dane zostały zebrane (w przypadku zgody przez okres jej ważności, nie dłużej niż do czasu jej odwołania). Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody oraz dane związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną dla celów dowodowych - wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 3 lata.

8. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami, a także u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego marki Skoda; Dodatkową zgodę marketingową wycofać możesz poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej https://www.twoja.skoda.pl/formularze/formularz-cofniecia-zgod; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl;

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

10. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

Regulamin usługi "Onlive.site"

Spis treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.SKODA-AUTO.PL

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

V. OGÓLNE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143, dane kontaktowe w zakresie Usługi: adres poczty elektronicznej: info@info.skoda.pl numer telefonu: 801 234 234; dane kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych: daneosobowe@vw-group.pl; zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej www.skoda-auto.pl oraz innych stron internetowych w domenie skoda-auto.pl.

3. Umożliwienie korzystania z Usługi jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej: www.skoda-auto.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej: www.skoda-auto.pl

7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


II. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143; Dane kontaktowe w zakresie RODO: adres poczty elektronicznej: daneosobowe@vw-group.pl

Czat – forma komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, pozwalająca na kontakt bezpośredni (video), głosowy bądź pisemny (za pośrednictwem wiadomości tekstowych). Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

Komunikator – program umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy, pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

Doradca – pracownik bądź osoba z którą współpracuje Usługodawcą, która kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem Komunikatora bądź telefonicznie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Strona internetowa – strona internetowa pod nazwą skoda-auto.pl dostępna pod adresem internetowym www.skoda-auto.pl, prowadzona przez Usługodawcę, umożliwiająca korzystanie z Usługi.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Usługa – Usługa „Onlive.site.” świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Usługą”.

Usługodawca - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143/

RODO -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) .

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej: www. skoda-auto.pl.


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.SKODA-AUTO.PL

Usługodawca świadczy z wykorzystaniem Strony internetowej Usługę „Onlive.site.” polegającą na:

1.1. zaprezentowania w formie nieodpłatnego wideoczatu z Doradcą informacji dotyczącej oferty Usługodawcy

1.2. Udzieleniu informacji handlowej, pomocy w zakresie korzystania z usług konfiguratora dostępnego na stronie skoda-auto.pl, pokazaniu pojazdu za pomocą przekazu video, oraz pomocy w skontaktowaniu się z Autoryzowanym Dealerem w celu umówienia jazdy testowej bądź otrzymania oferty zakupu samochodu.


IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownicy powinni dysponować:

1.1. telefonem

1.2. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

1.3. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;

2. Korzystanie z Usługi może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

3. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania z Usługi.


V. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.

2. Do korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę nie jest wymagane zakładanie konta Użytkownika.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na Stronie internetowej.

5. Korzystając z Usługi, Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).

6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.


VI. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Skorzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą Komunikatora umieszczonego na Stronie internetowej Usługodawcy za zgodą Usługobiorcy wyrażoną poprzez pozostawienie numeru telefonu i nawiązanie lub zamówienie połączenia z Usługodawcą.

2. Usługodawca świadczy Usługę od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Usługi co może być spowodowane brakiem wolnych sesji bądź przerwami technicznymi.

4. W przypadku gdy wszyscy Doradcy są zajęci, połączenie Użytkownika zajmuje następne miejsce w kolejce oczekujących. Użytkownik może także umówić rozmowę na późniejszy, wybrany przez siebie termin.

5. Na czacie Doradcy udzielają informacji o bieżącej ofercie Usługodawcy. Treści przekazywane przez Doradców nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Użytkownika. Treści przekazywane przez Doradców mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą.

6. Doradca jest uprawniony do natychmiastowego zakończenia czatu w sytuacji gdy:

• Użytkownik używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe;

• rozmowa zainicjowana przez Użytkownika nie dotyczy oferty Usługodawcy;

• gdy Użytkownik używa Komunikatora w sposób celowy, aby zablokować dostęp do niego innym Użytkownikom.

7. W celu skorzystania z Usługi nie jest konieczne podanie przez Użytkownika jego danych osobowych poza numerem telefonu. Natomiast w trakcie rozmowy z Konsultantem, Użytkownik może zostawić swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu lub e-mail) celem dalszego kontaktu ws. obsługi żądania lub zapytania.

8. Usługa czat jest realizowana za pomocą połączenia video, głosowego bądź w formie widomości pisemnych – w zależności od wyboru Użytkownika.


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1. szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;

3.2. szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji pozyskanych w związku ze skorzystaniem z Usługi w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.;

3.3. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;

3.4. szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;

4. Usługodawca zastrzega, że wszelkie informacje oraz treści przekazywane przez Konsultantów mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia skorzystania z Usługi bądź podjęcia udokumentowanej próby skorzystania z Usługi.

2. Reklamacje dot. Usługi należy składać pisemnie listem poleconym na adres: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań).

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, adres e-mail Użytkownika składającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.

5. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;

5.2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

5.3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

6. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

7. Użytkownik odstępuje od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@info.volkswagen.pl

9. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi świadczonej przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Komunikatora.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi tych Użytkowników którzy przekazali Usługodawcy swój adres e-mail, przesyłając odpowiednią informację na ich adresy e-mail.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.

4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Usługi.

5. Nie powiadomienie Usługodawcy przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej www.skoda-auto.pl.

7. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2023 r.