Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania:

Relacje z Partnerami biznesowymi

Cel przetwarzania: Utrzymanie relacji biznesowych

Opis celu przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane w celu zarejestrowania podmiotu zewnętrznego w bazie danych ŠKODA AUTO i do późniejszej weryfikacji jako partnera biznesowego. W niektórych sytuacjach może zostać przeprowadzona dogłębna analiza partnera biznesowego, np. w drodze audytu przez firmę zewnętrzną, wykorzystującą niezbędne dane umożliwiające identyfikację partnera biznesowego.

Podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu. Pragniemy współpracować tylko z podmiotami o wysokiej wiarygodności.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe

Okres przetwarzania i archiwizacji: 10 lat po kontroli

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe: Audyt zewnętrzny Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: W ramach tego działania dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane innym spółkom ŠKODA AUTO lub potencjalnie również innym odbiorcom w krajach trzecich, tj. w Chińskiej Republice Ludowej, Republice Indii i Federacji Rosyjskiej. Przekazanie to nastąpi w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne, tj. przykładową umowę wydaną przez Komisję Europejską bez zmiany jej tekstu, jak przewidują obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Aktualne informacje można znaleźć na stronie: http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych: Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje: Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.


REALIZACJA I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ POMIĘDZY ŠKODA AUTO A PARTNEREM BIZNESOWYM

Cel przetwarzania: Realizacja i rozwój współpracy biznesowej pomiędzy ŠKODĄ a Partnerem biznesowym

Opis celu przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy ogólnej lub stworzenia zamówienia na produkty i usługi od wybranego dostawcy. Ponadto ŠKODA AUTO wykorzystuje te dane osobowe w celu skontaktowania się z dostawcami, aby rozwinąć lub zautomatyzować ich przyszłą współpracę (np. poprzez stworzenie automatycznego interfejsu systemowego do wymiany informacji).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych leży w uzasadnionym interesie ŠKODA AUTO. Potrzebujemy ich w celu sprawnej komunikacji z Partnerem biznesowym podczas realizacji współpracy biznesowej.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe

Okres przetwarzania i archiwizacji: 10 lat od zakończenia stosunków handlowych

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe: Dostawca platformy Spółki i Grupy Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych: Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje: Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.