Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (61-037), ul. Krańcowa 44, adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku obsługi zapytania niezbędne do jego realizacji. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obsługi zapytania/ złożenia i obsługi reklamacji/ uzyskania dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu oraz w celach analitycznych i statystycznych, archiwalnych (dowodowych), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, audytowania i raportowania oraz sprawdzenia jakości obsługi zapytania i wysłania zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu zadowolenia w zakresie obsługi i udzielonych Państwu informacji przez BOK w ramach uzasadnionego interesu VGP. Badanie będzie przeprowadzone tylko za Państwa odrębną zgodą.

Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi na zlecenie Volkswagen Group Polska, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, takie jak firmy realizujące usługi IT, call center, audytorzy, agencje badawcze, a także spółki z grupy, w tym Volkswagen AG oraz Autoryzowaniu Dealerzy lub Partnerzy Serwisowi marki ŠKODA. Informujemy, iż w zakresie celów wspólnych Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych danej marki realizowanych w ramach wspólnych procesów lub systemów IT ,w tym obsługi reklamacji, gwarancji lub roszczeń, Państwa Dane będą przetwarzane na zasadzie współadministrowania przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego danej marki wybranego przez Państwa lub z którym łączy Państwa relacja handlowa. Każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów danych.

Dane będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane (w przypadku zgody przez okres jej ważności, nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia). Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do obrony lub dochodzenia roszczeń.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w określonych przypadkach), wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody. Powyższe prawa można zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl, a także bezpośrednio z Państwa Autoryzowanym Dealerem lub Partnerem Serwisowym. W przypadku współadministrowania z Autoryzowanym Dealerem lub Partnerem Serwisowym, mogą Państwa realizować swoje prawa wobec każdego ze współadministratorów. Więcej informacji na temat współadministrowania uzyskają Państwo u naszego Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem mailowym: iod@vw-group.pl.