Świadczenie usługi w aplikacji internetowej

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych – Škoda Auto a.s., t. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10 Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w sekcji B akt nr 332 (dalej zwana „Škoda Auto”) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania:

Usługa kalendarza w samochodzie

Cel przetwarzania Świadczenie usługi kalendarza w samochodzie.

Opis celu przetwarzania Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Ci dostępu do Kalendarza z samochodowego systemu informacyjno-rozrywkowego i zapewnienia funkcjonalności aplikacji.

Podstawa prawna przetwarzania Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest umownym wymogiem korzystania z usługi Kalendarza. Zostajesz o tym poinformowany podczas Twojego pierwszego wejścia do aplikacji.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

Dane identyfikacyjne

Dane kontaktowe

Dane opisowe

Dane zwrotne

Informacje na temat audytu wewnętrznego

Informacje na temat wzajemnej komunikacji i interakcji

Dane osobowe w profilu tematycznym

Specyfikacja techniczna produktu

Dane dotyczące lokalizacji - Identyfikatory sieci

Okres przetwarzania i archiwizacji Škoda Auto przechowuje i przetwarza niezbędne dane osobowe użytkownika w okresie obowiązywania umowy. Następnie dane osobowe użytkownika zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy. Po zakończeniu umowy Škoda Auto może przechowywać niektóre dane osobowe w ograniczonym zakresie, np. w celu rozwiązania kwestii prawnych, w tym wykonania zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe

  Agencje badania satysfakcji

Członkowie sieci dystrybucji

Importerzy Infolinia

Dostawcy usług łączności

Dostawcy mobilnych usług online ŠKODA Connect

Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych: Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych: Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.